องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้ดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ ดังต่อไปนี้***********หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4451 3515 **********หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนราชการโดยตรง **********สำนักปลัด อบต. 0 4451 3519 **********กองคลัง 0 4451 3520 **********กองช่าง 0 4451 3521 **********กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4451 3522 **********งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4451 3523 **********ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3524 **********นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3525  
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บทบาท อำนาจหน้าที่ อบต.
คู่มือการปฏิบัติงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 
โครงสร้าง อบต.ตระแสง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 กิจการสภา อบต.
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตระแสง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ข้อมูลโรค COVID -19 จังหวัดสุรินทร์
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 ฐานข้อมูลตลาด
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 การสอบสวนและลงโทษทางวินัย
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง พ.ศ. 2566
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การจัดการองค์ความรู้
 ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ระบบจองคิวออนไลน์
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.ตระแสง
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ตระแสง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเพชร ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอเมืองสุรินทร์ และห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ โดยมีระยะทางห่างจากตัวเมืองเมืองสุรินทร์ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔๒๘ กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ ๔๓.๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๙,๗๐๔ ไร่ อาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ๕ ส่วน ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลคอโค ทิศใต้ติดต่อกับตำบลนาบัว, ตำบลสวาย ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลคอโค, ตำบลเฉนียง และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหนองเต็ง

ภูมิอากาศ

ตำบลตระแสง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน สภาพอากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าวและแห้งแล้ง มีฤดู ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ภูมิประเทศ

ตำบลตระแสง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเล ๑๕๐ เมตร มีความลาดเอียงเล็กน้อย จากทางทิศตะวันออก ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่โดยทั่วไปใช้ในการประกอบอาชีพทำนา และพืชไร่ของราษฎร สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียว ดินมีสภาพเป็นกรด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ประชากร

ข้อมูลประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนราษฎรของอำเภอเมืองสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวนทั้งหมดแยกตามเพศ ชาย ๓,๗๑๓ คน หญิง ๓,๗๒๗ คน รวม ๗,๔๔๐ คน จำนวนครัวเรือน ๑,๙๖๙ ครัวเรือน ความหนาแน่นประชากรต่อพื้นที่ ๒๓๒ คน/ตร.กม.

ประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี)

อายุ (ปี)

จำนวน (คน)

รวม

คิดเป็นร้อยละ

เพศชาย

เพศหญิง

น้อยกว่า ๑ ปี - ๒ ปี

๑๓๖

๑๓๕

๒๗๑

๓.๖๔

๓-๕ ปี

๑๔๘

๑๓๖

๒๘๔

๓.๘๑

๖-๑๘ ปี

๖๗๓

๖๓๓

๑,๓๐๖

๑๗.๕๗

๑๙-๒๕ ปี

๓๘๗

๓๕๒

๗๓๙

๙.๙๓

๒๖-๔๕ ปี

๑,๓๐๐

๑,๑๗๙

๒,๔๗๙

๓๓.๓๑

๔๖-๖๐ ปี

๕๘๒

๖๗๕

๑,๒๕๗

๑๖.๙๐

๖๑ ปีขึ้นไป

๔๘๗

๖๑๗

๑,๑๐๔

๑๔.๘๓

รวม

๓,๗๑๓

๓,๗๒๗

๗,๔๔๐

๑๐๐.๐๐

แยกประชากรตามหมู่บ้าน/ครัวเรือน

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

รวมจำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

ตระแสง

600

633

1,233

358

2

โชคติม

372

393

765

192

3

ใหม่

523

530

1,053

252

4

หว้าน

240

225

465

102

5

อังกรวง

282

307

589

179

6

โคกเพชร

253

235

488

118

7

ทนง

254

229

483

151

8

ตะโก

274

244

518

129

9

รุ่งฤษี

287

287

574

143

10

เสม็ด

278

294

572

146

11

ตาเตาะ

144

122

266

81

12

ไปรเวง

213

233

446

118

รวมทั้งสิ้น

3,720

3,732

7,452

1,969

 
 
 
อบต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร 044 513515 โทรสาร 044 546328
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.