องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้ดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ ดังต่อไปนี้***********หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4451 3515 **********หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนราชการโดยตรง **********สำนักปลัด อบต. 0 4451 3519 **********กองคลัง 0 4451 3520 **********กองช่าง 0 4451 3521 **********กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4451 3522 **********งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4451 3523 **********ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3524 **********นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3525  
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บทบาท อำนาจหน้าที่ อบต.
ติดต่อ อบต.ตระแสง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
โครงสร้าง อบต.ตระแสง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 กิจการสภา อบต.
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตระแสง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ข้อมูลโรค COVID -19 จังหวัดสุรินทร์
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือบริการประชาชน
 การจัดการองค์ความรู้
 ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ระบบจองคิวออนไลน์
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.ตระแสง
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ตระแสง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลตระแสง ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลตระแสง ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
กิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ คูน้ำ ลำคลอง" เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2565
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ การเสพสิ่งเสพติด การป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ การเสพสิ่งเสพติด การป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
[ 30-12-2565]  ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ...   doc120230131111212.pdf 
[ 23-12-2565]  ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ...  
[ 16-12-2565]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ...  
[ 28-11-2565]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   doc120221213101505.pdf 
[ 21-11-2565]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...  
[ 21-11-2565]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...  
[ 21-11-2565]  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ...  
[ 18-11-2565]  ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ...  
[ 14-11-2565]  เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสำคัญประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติ ...  
[ 18-10-2565]  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ...  
[ 18-10-2565]  รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ...  
[ 18-10-2565]  รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ...  
 
 
 
 
[ 24-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   doc120221129144800.pdf doc220221129144800.pdf 
[ 07-11-2565] ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...   doc120221107142112.zip 
[ 01-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   doc120221107142422.pdf doc220221107142422.pdf 
[ 26-10-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   doc120221027105434.pdf doc220221027105434.pdf 
[ 18-10-2565] ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...   doc120221018155523.zip 
[ 27-09-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   doc120221018155944.pdf doc220221018155944.pdf 
[ 21-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   เปิดเอกสารที่นี่ 
[ 21-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   เปิดเอกสารที่นี่ 
[ 11-02-2565] ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...  
[ 04-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   เปิดเอกสารที่นี่ 
[ 04-02-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   เปิดเอกสารที่นี่ 
[ 20-09-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2 
 
 
[ 04-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   doc120221020103209.pdf 
[ 04-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   doc120221019160734.pdf 
[ 30-09-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ...   doc120221020104058.pdf 
 
 
    การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอาย... [นางสาวมาลี หอมหวล]   (อ่าน : 13/ ตอบ : 0)
    ทดสอบกระดานถาม ตอบ... [อบต.ตระแสง]   (อ่าน : 48/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
อบต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร 044 513515 โทรสาร 044 546328
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.