องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้ดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ ดังต่อไปนี้***********หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4451 3515 **********หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนราชการโดยตรง **********สำนักปลัด อบต. 0 4451 3519 **********กองคลัง 0 4451 3520 **********กองช่าง 0 4451 3521 **********กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4451 3522 **********งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4451 3523 **********ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3524 **********นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3525  
 
 
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บทบาท อำนาจหน้าที่ อบต.
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 
โครงสร้าง อบต.ตระแสง
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ (ข้าราชการประจำ)
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 กิจการสภา อบต.
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตระแสง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ข้อมูลโรค COVID -19 จังหวัดสุรินทร์
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 ฐานข้อมูลตลาด
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 การสอบสวนและลงโทษทางวินัย
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง พ.ศ. 2566
 ผลการประเมิน LPA
 ผลการประเมิน ITA
 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การจัดการองค์ความรู้
 ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ระบบจองคิวออนไลน์
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.ตระแสง
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ตระแสง
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: saraban@trasang.go.th
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 การจัดสรรการจัดซื้อจัดจ้าง 014
 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 016
 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 017
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ข้อมูลด้านการบริการขั้นพื้นฐาน

๑.การคมนาคม พื้นที่ตำบลตระแสง

     ส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง โดยมีถนนสายสุรินทร์-บุรีรัมย์ (ทางหลวงแผ่นดินสาย ๔๐๓ ตอนสุรินทร์-กระสัง) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมระหว่างตำบล หมู่บ้าน ไปยังตัวอำเภอเมืองสุรินทร์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยมีถนนลาดยาง คอนกรีต หินคลุก และลูกรังเชื่อมระหว่างถนนสายหลักไปยังหมู่บ้าน ภายในตำบล

๒.การโทรคมนาคม/สื่อสาร

     มีโทรศัพท์ตามบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนน้อย มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการ มีสถานีชุมสาย/เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนการรับชมสัญญาณโทรทัศน์สามารถรับชมชัดทุกช่อง

๓.การไฟฟ้า

     มีไฟฟ้าใช้ในทุกหมู่บ้าน แต่ยังมีพื้นที่ตกค้างที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบางส่วน สำหรับไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายสำคัญ ๆ ยังมีความต้องการเพิ่มไฟฟ้าสาธารณะในบางจุด

๔.แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการประปาหมู่บ้าน และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ และมีบางส่วนที่ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ และบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งตำบลตระแสง ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน และแห้งแล้ง

ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบล

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ ค) ปี ๒๕๕๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กชช.๒ ค ปี ๒๕๕๖ ในพื้นที่เขตชนบท จำนวน ๑ ตำบล ๑๒ หมู่บ้านสรุปได้ว่า ตำบลตระแสง มีครัวเรือนทั้งหมด ๑,๙๖๙ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ๗,๔๔๐ คน สรุปผลการประเมินที่สำคัญ ดังนี้

     ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง (ล้าหลัง) จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน ตัวชี้วัดที่มีปัญหา มีตัวชี้วัดที่มีปัญหารุนแรงที่หมู่บ้านกำลังประสบอยู่ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับจากจำนวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาจำนวนมากไปหาน้อย ดังนี้

ระดับปัญหา

ดัชนีชี้วัด(เลขลำดับ)

หมู่บ้านที่มีปัญหา

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน (หมู่บ้าน)

1

น้ำเพื่อการเกษตร (4)

1,3,5,6,10,11,12

7

2

การไฟฟ้า (5)

2,3,4,5,7,8,9

7

3

อัตราการเรียนต่อของประชาชน (19)

8,9,10,11

4

4

น้ำดื่ม (2)

1,8,10

3

5

การได้รับการศึกษา (18)

1,3,4

3

6

การกีฬา(17)

2,6

2

7

การป้องกันโรคติดต่อ (16)

5,12

2

8

การมีที่ดินทำกิน (6)

6

1

9

ความปลอดภัยในการทำงาน (15)

7

1

10

น้ำใช้ (3)

9

1

     สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กชช.๒ค ของตำบล ยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขจำนวน ๑๐ ตัวปัญหา ที่จะต้องวางแผนหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๖

 จำนวนครัวเรือนที่จัดเก็บ ๑,๕๐๙ ครัวเรือน

     จำนวนคนหรือสมาชิก ๕,๒๑๔ คน แยกเป็นชาย ๒,๕๒๘ คน หญิง ๒,๖๘๖ คน

     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา

     ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ

     ระดับการศึกษาของคนในตำบล (สูงสุด ๓ ลำดับแรก)

     ๑) ป. ๔-๖ ๒) ม. ๑-๓ ๓) ต่ำกว่า ป.๔

     รายได้เฉลี่ย ๔๒,๒๐๘.๘๐ บาทต่อคนต่อปี

     รายรับจากบัญชีครัวเรือน ๓๙,๑๕๗.๐๕ บาทต่อคนต่อปี

     รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน ๓๒๕,๓๒๕.๕๘ บาทต่อคนต่อปี

     หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน ๒๔,๖๒๔.๔๐ บาทต่อคนต่อปี

     เงินออมจากบัญชีครัวเรือน ๑๐,๙๗๘.๒๒ บาทต่อคนต่อปี

ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (จปฐ.) เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับของตำบล

หมู่ที่

บ้าน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

(บาท)

1

10

บ้านเสม็ด

38,395

2

8

บ้านตะโก

39,107

3

3

บ้านใหม่

42,769

4

9

บ้านรุ่งฤษี

43,086

5

2

บ้านโชคติม

45,430

6

1

บ้านตระแสง

47,250

7

4

บ้านหว้าน

48,286

8

11

บ้านตาเตาะ

59,726

9

6

บ้านโคกเพชร

59,889

10

5

บ้านอังกรวง

64,360

11

7

บ้านทนง

65,061

12

12

บ้านไปรเวง

74,250

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่

50,060

ข้อมูลการเมืองการปกครองการบริหาร

จำนวนหมู่บ้าน (เขตการปกครอง) มี ๑๒ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

การปกครอง ตำบลตระแสง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

ตำแหน่งใน อบต.

ตระแสง

นายอนุวัฒน์ เขียวหวาน

ผู้ใหญ่บ้าน

นายจตุพล  หวังดี

 

สมาชิก อบต.

 

โชคติม

นายสมหมาย ช่อมะลิ

ผู้ใหญ่บ้าน

นางพรทิพา จิตเย็น

 

ประธานสภา อบต.

 

ใหม่

นางทัศนีย์ บุญสุข

ผู้ใหญ่บ้าน

นายสังวาล บุญศิริ

 

สมาชิก อบต.

 

หว้าน

นางสาวฐิติยา เกิดกล้า

ผู้ใหญ่บ้าน

นายเพลิน จิตเย็น

 

รองประธานสภา อบต.

 

อังกรวง

นายณรงค์ ประนิทา

ผู้ใหญ่บ้าน

นายนิพนธ์ ช่อทับทิม

 

สมาชิก อบต.

 

โคกเพชร

นางศศิธร เผ่าพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

นายสุชีพ จันทขัมมา

 

สมาชิก อบต.

 

ทนง

นายสุพัฒน์ เสาสูง

ผู้ใหญ่บ้าน

นายมณเฑียร แนบสุข

 

เลขานุการสภา อบต.

 

ตะโก

นายประสพ สำรวมจิตร

ผู้ใหญ่บ้าน

นายอวย ช่อมะลิ

 

สมาชิก อบต.

 

รุ่งฤษี

นายสนั่น บูรณะเจริญศิริ

กำนันตำบลตระแสง

นายฉลวย ยิ่งมี

 

สมาชิก อบต.

 

๑๐

เสม็ด

นางพรณัฐฎา ศรีสุข

ผู้ใหญ่บ้าน

นายศักดิ์ศิริ ศรีสุข

 

สมาชิก อบต.

 

๑๑

ตาเตาะ

นายพร ดีล้อม

ผู้ใหญ่บ้าน

นายวิชัย ดีล้อม

สมาชิก อบต.

 

๑๒

ไปรเวง

นายทองใจ คิดชนะ

ผู้ใหญ่บ้าน

นายยนต์ ช่อมะลิ

 

สมาชิก อบต.

 

 
 
 
อบต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร 044 513515 โทรสาร 044 546328
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.