องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้ดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ ดังต่อไปนี้***********หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4451 3515 **********หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนราชการโดยตรง **********สำนักปลัด อบต. 0 4451 3519 **********กองคลัง 0 4451 3520 **********กองช่าง 0 4451 3521 **********กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4451 3522 **********งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4451 3523 **********ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3524 **********นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3525  
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บทบาท อำนาจหน้าที่ อบต.
คู่มือการปฏิบัติงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 
โครงสร้าง อบต.ตระแสง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 กิจการสภา อบต.
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตระแสง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ข้อมูลโรค COVID -19 จังหวัดสุรินทร์
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การจัดการองค์ความรู้
 ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ระบบจองคิวออนไลน์
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.ตระแสง
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ตระแสง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE สายทางบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา เชื่อม แนวเขตตำบลนาบัว) ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ฯ  doc120221129144800.pdf doc220221129144800.pdf   24-11-2565  101  14
2   ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา เชื่อม แนวเขตตำบลนาบัว) ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ฯ  doc120221107142112.zip   07-11-2565  101  0
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา เชื่อม แนวเขตตำบลนาบัว) ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ฯ  doc120221107142422.pdf doc220221107142422.pdf   01-11-2565  102  2
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านรุ่งฤษี หมู่ที่ ๙ ตําบลตระแสง เชื่อม บ้าน โคกกลัน หมู่ที่ ๑๒ ตําบลคอโค โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221027105434.pdf doc220221027105434.pdf   26-10-2565  107  1
5   ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านรุ่งฤษี หมู่ที่ ๙ ตำบลตระแสง เชื่อม บ้านโคกกลัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคอโค ด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling ฯ  doc120221018155523.zip   18-10-2565  108  1
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านรุ่งฤษี หมู่ที่ ๙ ตำบลตระแสง เชื่อม บ้านโคกกลัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคอโค โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ฯ  doc120221018155944.pdf doc220221018155944.pdf   27-09-2565  107  0
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกบ้านนางเกียน เทศแก้วถึงตำบลนาบัว) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   21-02-2565  147  0
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกนายเฉลือม ดีทวี ถึงบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   21-02-2565  120  0
9   ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ 10 (จากแยกนายเฉลือม ดีทวี ถึงบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    11-02-2565  111  0
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกบ้านนางเกียน เทศแก้วถึงตำบลนาบัว)  เปิดเอกสารที่นี่   04-02-2565  129  2
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกนายเฉลือม ดีทวีถึงบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒)  เปิดเอกสารที่นี่   04-02-2565  115  0
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต สายบ้านตระแสง หมู่ที่ 1 (จากถนนเส้นหลัก หมู่ที่ 1 บ้านนางชลิดา ตรวจมันคา ถึงบ้านใหม่ หมู่ที่ 3) ตำบลตระแสง ช่วงที่ 3ฯ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   20-09-2564  104  1
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต สายบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (แยกบ้านเสม็ด ถึงโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา) ตำบลตระแสง  เปิดเอกสารที่นี่   18-01-2564  101  0
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต สายบ้านตระแสง หมู่ที่ 1 (จากถนนเส้นหลัก หมู่ที่ 1 บ้านนางชลิดา ตรวจมันคา ถึงบ้านใหม่ หมู่ที่ 3) ตำบลตระแสง ช่วงที่ 1ฯ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   23-12-2563  101  0
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต สายบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (แยกบ้านเสม็ด ถึงโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา) ตำบลตระแสงฯ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   23-12-2563  100  0
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   10-11-2563  110  0
17   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   12-10-2563  115  0
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาเตาะ หมู่ที่ 11-บ้านเปดียก หมู่ที่ 6 ตำบลตระแสงฯ  เปิดเอกสารที่นี่   22-09-2563  100  0
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาเตาะ หมู่ที่ 11 - บ้านเปดียก หมู่ที่ 6 ตำบลตระแสงฯ  เปิดเอกสารที่นี่   21-09-2563  103  0
20   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   17-07-2563  99  0
21   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   17-04-2563  102  0
22   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   13-01-2563  109  0
23   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   17-10-2562  136  0
24   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   19-07-2562  95  0
25   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   19-04-2562  95  0
26   ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขุดลอกหนองตากุล บ้านตระแสง หมู่ที่ 1 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เปิดเอกสารที่นี่   09-04-2562  95  2
27   ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขุดลอกหนองตาลี บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เปิดเอกสารที่นี่   09-04-2562  122  0
28   ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขุดลอกหนองระหาร บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เปิดเอกสารที่นี่   09-04-2562  92  0
29   ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ประสงค์ขุดลอกหนองตากุล บ้านตระแสง หมู่ที่ 1 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เปิดเอกสารที่นี่   21-03-2562  146  2
30   ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ประสงค์ขุดลอกหนองระหาร บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เปิดเอกสารที่นี่   21-03-2562  93  0
31   ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ประสงค์ขุดลอกหนองตาลี บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เปิดเอกสารที่นี่   21-03-2562  113  0
32   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   16-01-2562  111  0
33   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เปิดเอกสารที่นี่   23-08-2561  92  0
34   ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  เปิดเอกสารที่นี่   13-08-2561  93  0
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 บ้านไปรเวง ตำบลตระแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   26-01-2561  117  0
36   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านตระแสง ตำบลตระแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   26-01-2561  105  0
37   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านตระแสง ตำบลตระแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   15-01-2561  92  0
38   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 บ้านไปรเวง ตำบลตระแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   15-01-2561  97  0
39   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 12 บ้านไปรเวง ตำบลตระแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   20-12-2560  92  0
40   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านตระแสง ตำบลตระแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   20-12-2560  93  0
41   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เปิดเอกสารที่นี่   07-12-2560  93  0
42   ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านเสม็ด ตำบลตระแสง งวดที่ 3 - 5  เปิดเอกสารที่นี่   17-11-2560  103  0
43   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโชคติม หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายเคียด ชมชื่น ถึงคลองชลประทาน)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   18-10-2560  92  0
44   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหว้าน หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางเอย นารีรัมย์ ถึงบ้านนางเอือม สัตบุตร)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   18-10-2560  124  0
45   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอังกรวง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางสายทอง ยิ่งมี ถึงสำนักปฏิบัติธรรมบ้านตายูง)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   18-10-2560  92  0
46   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเมย ถวิลสุข ถึงสวนนายสน สุขล้อม)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   18-10-2560  96  0
47   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาเตาะ หมู่ที่ 11 (จากบ้านนายประจวบ สมหวังได้ ถึงสวนนายบุญเนื่อง ละอองดี)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   18-10-2560  91  0
48   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไปรเวง หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายสำราญ ลายทอง ถึงบ้านนายทองใจ คิดชนะ)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   18-10-2560  101  0
49   การเปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านรุ่งฤษี หมู่ที่ 9 (จากบ้านรุ่งฤษี ถึงบ้านโคกกลัน)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   18-10-2560  87  0
50   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เปิดเอกสารที่นี่   06-10-2560  123  0
51   เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีงบประมาณสูงสุดประจำงบประมาณ พ.ศ.2560  เปิดเอกสารที่นี่   06-10-2560  147  0
52   ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านเสม็ด ตำบลตระแสง  เปิดเอกสารที่นี่   01-06-2560  121  0
53   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน อบต.ตระแสง  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   10-03-2560  79  0
54   ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านเสม็ด ตำบลตระแสง  เปิดเอกสารที่นี่   27-02-2560  108  0
55   ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโชคติม หมู่ที่ 2 งวดที่ 3,4 และงวดที่ 5  เปิดเอกสารที่นี่   17-02-2560  63  0
56   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านเสม็ด ตำบลตระแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   30-01-2560  63  0
57   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสม็ด หมู่ที่ 10 (จากสามแยกบ้านอำปึล หมู่ที่ 10 ต.ตระแสง –บ้านระไซร์ หมู่ที่ 15 ต.เฉนียง)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   09-01-2560  79  0
58   การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านตระแสง หมู่ที่ 1 (หน้าโรงเรียนถึงบ้านตระแสง)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   09-01-2560  87  0
59   การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านเสม็ด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   21-12-2559  64  0
60   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เปิดเอกสารที่นี่   01-12-2559  67  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
อบต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร 044 513515 โทรสาร 044 546328
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.