องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้ดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ ดังต่อไปนี้***********หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4451 3515 **********หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนราชการโดยตรง **********สำนักปลัด อบต. 0 4451 3519 **********กองคลัง 0 4451 3520 **********กองช่าง 0 4451 3521 **********กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4451 3522 **********งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4451 3523 **********ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3524 **********นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3525  
 
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บทบาท อำนาจหน้าที่ อบต.
ติดต่อ อบต.ตระแสง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
โครงสร้าง อบต.ตระแสง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 กิจการสภา อบต.
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตระแสง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ข้อมูลโรค COVID -19 จังหวัดสุรินทร์
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือบริการประชาชน
 การจัดการองค์ความรู้
 ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ระบบจองคิวออนไลน์
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.ตระแสง
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ตระแสง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565  เปิดเอกสารที่นี่   01-04-2565  10  2
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกบ้านนางเกียน เทศแก้วถึงตำบลนาบัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   04-03-2565  11  0
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกนายเฉลือม ดีทวีถึงบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   04-03-2565  12  0
4   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เปิดเอกสารที่นี่   01-03-2565  13  2
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกบ้านนางเกียน เทศแก้วถึงตำบลนาบัว) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   21-02-2565  11  0
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกนายเฉลือม ดีทวี ถึงบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เปิดเอกสารที่นี่   21-02-2565  11  0
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกบ้านนางเกียน เทศแก้วถึงตำบลนาบัว)  เปิดเอกสารที่นี่   04-02-2565  10  0
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (จากแยกนายเฉลือม ดีทวีถึงบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๒)  เปิดเอกสารที่นี่   04-02-2565  11  0
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เปิดเอกสารที่นี่   02-02-2565  9  0
10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565  เปิดเอกสารที่นี่   01-02-2565  11  2
11   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   04-01-2565  6  2
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เปิดเอกสารที่นี่   21-12-2564  8  0
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-12-2564  7  1
14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-11-2564  7  3
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564  เปิดเอกสารที่นี่   26-10-2564  5  0
16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-10-2564  7  0
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต สายบ้านตระแสง หมู่ที่ ๑ (จากถนนเส้นหลัก หมู่ที่ ๑ บ้านนางชลิดา ตรวจมันคาถึงบ้านใหม่ หมู่ที่ ๓) ตำบลตระแสง ฯ โดยวิธีคัดเลือก  เปิดเอกสารที่นี่   30-09-2564  8  0
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต สายบ้านตระแสง หมู่ที่ 1 (จากถนนเส้นหลัก หมู่ที่ 1 บ้านนางชลิดา ตรวจมันคา ถึงบ้านใหม่ หมู่ที่ 3) ตำบลตระแสง ช่วงที่ 3ฯ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   20-09-2564  5  0
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   20-09-2564  6  0
20   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-09-2564  6  0
21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   02-08-2564  5  0
22   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-07-2564  7  0
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-06-2564  6  0
24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-05-2564  8  0
25   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-04-2564  5  0
26   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-03-2564  5  0
27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   01-02-2564  5  0
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต สายบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (แยกบ้านเสม็ด ถึงโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา) ตำบลตระแสง  เปิดเอกสารที่นี่   18-01-2564  7  0
29   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-01-2564  7  0
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต สายบ้านตระแสง หมู่ที่ 1 (จากถนนเส้นหลัก หมู่ที่ 1 บ้านนางชลิดา ตรวจมันคา ถึงบ้านใหม่ หมู่ที่ 3) ตำบลตระแสง ช่วงที่ 1ฯ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   23-12-2563  7  0
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีต สายบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๐ (แยกบ้านเสม็ด ถึงโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา) ตำบลตระแสงฯ  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   23-12-2563  8  0
32   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-12-2563  6  0
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  เปิดเอกสารที่นี่   30-11-2563  6  0
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   10-11-2563  5  0
35   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-11-2563  5  0
36   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563  เปิดเอกสารที่นี่   19-10-2563  5  0
37   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   12-10-2563  7  0
38   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-10-2563  5  0
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาเตาะ หมู่ที่ 11-บ้านเปดียก หมู่ที่ 6 ตำบลตระแสงฯ  เปิดเอกสารที่นี่   22-09-2563  6  0
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาเตาะ หมู่ที่ 11 - บ้านเปดียก หมู่ที่ 6 ตำบลตระแสงฯ  เปิดเอกสารที่นี่   21-09-2563  5  0
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   17-09-2563  6  0
42   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-09-2563  4  0
43   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-08-2563  3  0
44   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   17-07-2563  4  0
45   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่    01-07-2563  5  0
46   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-06-2563  6  0
47   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-05-2563  4  0
48   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   17-04-2563  5  0
49   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-04-2563  5  0
50   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-03-2563  7  0
51   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563  เปิดเอกสารที่นี่   01-02-2563  6  0
52   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   13-01-2563  4  0
53   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2562  เปิดเอกสารที่นี่   01-01-2563  4  0
54   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  เปิดเอกสารที่นี่   01-12-2562  4  0
55   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562  เปิดเอกสารที่นี่   01-11-2562  4  0
56   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   17-10-2562  4  0
57   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   19-07-2562  5  0
58   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2   19-04-2562  5  0
59   ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขุดลอกหนองตากุล บ้านตระแสง หมู่ที่ 1 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เปิดเอกสารที่นี่   09-04-2562  5  0
60   ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขุดลอกหนองตาลี บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เปิดเอกสารที่นี่   09-04-2562  5  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
อบต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร 044 513515 โทรสาร 044 546328
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.