องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้ดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ ดังต่อไปนี้***********หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4451 3515 **********หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนราชการโดยตรง **********สำนักปลัด อบต. 0 4451 3519 **********กองคลัง 0 4451 3520 **********กองช่าง 0 4451 3521 **********กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4451 3522 **********งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4451 3523 **********ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3524 **********นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3525  
 
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บทบาท อำนาจหน้าที่ อบต.
ติดต่อ อบต.ตระแสง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
โครงสร้าง อบต.ตระแสง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 กิจการสภา อบต.
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตระแสง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ข้อมูลโรค COVID -19 จังหวัดสุรินทร์
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือบริการประชาชน
 การจัดการองค์ความรู้
 ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ระบบจองคิวออนไลน์
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.ตระแสง
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ตระแสง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ    21-11-2565  23  0
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ช่องทางรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง    21-11-2565  34  0
3   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    21-11-2565  34  0
4   ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    18-11-2565  16  0
5   เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสำคัญประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)    14-11-2565  17  0
6   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน    18-10-2565  27  0
7   รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน    18-10-2565  28  0
8   รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ 2565    18-10-2565  31  0
9   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง    18-10-2565  39  0
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220913152950.pdf   14-09-2565  53  14
11   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  doc120220912120604.pdf   12-09-2565  50  14
12   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง  doc120220909130135.pdf   09-09-2565  46  2
13   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและระเบียบ ครั้งที่ 1  doc120220905100604.pdf   02-09-2565  41  1
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดเอกสารที่นี่   10-08-2565  53  1
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดเอกสารที่นี่   21-07-2565  46  1
16   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  เปิดเอกสารที่นี่   12-07-2565  55  0
17   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  เปิดเอกสารที่นี่   12-07-2565  50  0
18   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและระเบียบ ครั้งที่ 1  เปิดเอกสารที่นี่   07-07-2565  46  1
19   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดสุรินทร์ และยุติธรรมพบประชาชน"    29-06-2565  52  0
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง พ.ศ. 2566- 2570  เปิดเอกสารที่นี่   28-06-2565  51  0
21   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)  เปิดเอกสารที่นี่   28-06-2565  60  1
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕  เปิดเอกสารที่นี่   23-06-2565  50  0
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดเอกสารที่นี่   17-06-2565  46  1
24   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการสาธารณะของ อปท.    21-05-2565  41  0
25   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  เปิดเอกสารที่นี่   05-05-2565  42  0
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดเอกสารที่นี่   25-04-2565  47  2
27   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  เปิดเอกสารที่นี่   22-04-2565  42  0
28   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  เปิดเอกสารที่นี่   21-04-2565  47  0
29   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและระเบียบ ครั้งที่ 1  เปิดเอกสารที่นี่   12-04-2565  42  0
30   ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน  เปิดเอกสารที่นี่   11-04-2565  44  0
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕  เปิดเอกสารที่นี่   28-03-2565  44  0
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดเอกสารที่นี่   21-03-2565  49  0
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  เปิดเอกสารที่นี่   24-02-2565  42  0
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  เปิดเอกสารที่นี่   28-01-2565  45  0
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  เปิดเอกสารที่นี่   21-01-2565  40  0
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๔  เปิดเอกสารที่นี่   27-12-2564  45  0
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2565  เปิดเอกสารที่นี่   15-12-2564  44  0
38   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนน ระดับ AA    15-12-2564  48  0
39   กำหนดการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง  เปิดเอกสารที่นี่   15-12-2564  41  0
40   ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  เปิดเอกสารที่นี่   01-12-2564  42  0
41   ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562  เปิดเอกสารที่นี่   01-12-2564  42  0
42   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง จำนวน 3 ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษา  เปิดเอกสารที่นี่   01-12-2564  41  0
43   ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และประบปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    11-11-2564  42  0
44   รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประะจำปีงบประมาณ 2564  เปิดเอกสารที่นี่   08-11-2564  50  0
45   รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ 2564  เปิดเอกสารที่นี่   08-11-2564  44  0
46   ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  doc120221207125128.pdf   07-11-2564  3  1
47   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเอกสารที่นี่   07-10-2564  45  0
48   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง  เปิดเอกสารที่นี่   06-10-2564  43  0
49   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง  เปิดเอกสารที่นี่   06-10-2564  46  0
50   ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และข้อยกเว้นเรื่องแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ สำหรับอาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้น และมีพื้นที่อาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร  เปิดเอกสารที่นี่   22-09-2564  40  0
51   ขอให้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม กรณีการกระทำที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการในเรื่องชู้สาว  เปิดเอกสารที่นี่   07-09-2564  45  0
52   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี พ.ศ. 2564  เปิดเอกสารที่นี่   07-09-2564  46  0
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแแสง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  เปิดเอกสารที่นี่ 1 เปิดเอกสารที่นี่ 2 เปิดเอกสารที่นี่ 3   06-09-2564  43  0
54   4 ถัง คัดแยกขยะ  เปิดเอกสารที่นี่   30-07-2564  43  0
55   เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  เปิดเอกสารที่นี่   29-06-2564  36  0
56   เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  เปิดเอกสารที่นี่   17-06-2564  39  0
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564  เปิดเอกสารที่นี่   10-06-2564  40  0
58   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ องค์การบริหารส่วนคำบลตระแสง  เปิดเอกสารที่นี่   10-06-2564  41  0
59   ประชาสัมพันธ์เพื่อคนทที่คุณรัก เลิกสูบ คุณทำได้  เปิดเอกสารที่นี่   31-05-2564  38  0
60   ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  เปิดเอกสารที่นี่   06-05-2564  40  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
อบต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร 044 513515 โทรสาร 044 546328
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.