องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้ดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ ดังต่อไปนี้***********หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4451 3515 **********หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนราชการโดยตรง **********สำนักปลัด อบต. 0 4451 3519 **********กองคลัง 0 4451 3520 **********กองช่าง 0 4451 3521 **********กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4451 3522 **********งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4451 3523 **********ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3524 **********นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3525  
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บทบาท อำนาจหน้าที่ อบต.
คู่มือการปฏิบัติงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 
โครงสร้าง อบต.ตระแสง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 กิจการสภา อบต.
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตระแสง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ข้อมูลโรค COVID -19 จังหวัดสุรินทร์
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 ฐานข้อมูลตลาด
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 การสอบสวนและลงโทษทางวินัย
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง พ.ศ. 2566
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การจัดการองค์ความรู้
 ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ระบบจองคิวออนไลน์
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.ตระแสง
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ตระแสง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
_______________________________________________________________________________________
โครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
[10-07-2023]   โครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรม
[07-07-2023]   กิจกรรม "ถนนสายวัฒนธรรม" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 
การลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
[16-06-2023]   การลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาหบูชาโลก ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
[09-06-2023]   กิจกรรมเนื่องในวันวิสาหบูชาโลก ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
การดำเนินการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
[01-06-2023]   การดำเนินการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
การประชุมจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - Social Map) ตำบลตระแสง
[20-03-2023]   การประชุมจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - Social Map) ตำบลตระแสง  
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
[20-03-2023]   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
[26-12-2022]   ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลตระแสง ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[14-12-2022]   โครงการแข่งขันกีฬาตำบลตระแสง ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรม
[07-12-2022]   กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ คูน้ำ ลำคลอง" เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 
การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ การเสพสิ่งเสพติด การป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด
[30-11-2022]   การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ การเสพสิ่งเสพติด การป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมเปิดตัว(Kick Off) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[10-11-2022]   กิจกรรมเปิดตัว(Kick Off) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลตระแสง ปะจำปีงบประมาณ 2565
[20-10-2022]   ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลตระแสง ปะจำปีงบประมาณ 2565 
มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)
[30-09-2022]   มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) 
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง ประจำปีงบประมาณ 2565
[27-09-2022]   โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแสง ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ 2565
[27-09-2022]   โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ 2565 
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[22-09-2022]   พิธีมอบบ้าน ตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
[31-08-2022]   จัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[25-08-2022]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การออกบูธแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีตระแสง ภายใต้กิจกรรม
[23-07-2022]   การออกบูธแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีตระแสง ภายใต้กิจกรรม "สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ & มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีอีสาน" 
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[12-07-2022]   โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[08-07-2022]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในนาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เข้าร่วม
[30-06-2022]   วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เข้าร่วม "กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทางและติดตั้งป้ายแจ้งเตือนห้ามทิ้งขยะ ณ ป่าสาธารณะโคกสมอง บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลตระแสง  
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[26-06-2022]   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บนพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าหัวลิงสาธารณประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่่ 6 ตำบลตระแสง
[21-02-2022]   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บนพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าหัวลิงสาธารณประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่่ 6 ตำบลตระแสง 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ในวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565
[25-01-2022]   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ในวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนน ระดับ AA
[20-01-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนน ระดับ AA  
3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ร่วมบริจาคเงินและของใช้ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย
[03-12-2021]   3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ร่วมบริจาคเงินและของใช้ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย  
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
[13-10-2021]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564  
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการหลักสูตร
[09-10-2021]   โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการหลักสูตร "การทำเทียนหอมสมุนไพรตระไคร้หอมไล่ยุง ประจำปีงบประมาณ 2564"  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตร การทำน้ำพริกสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564
[16-08-2021]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตร การทำน้ำพริกสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564  
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564
[16-08-2021]   โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564  
มาตรการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันระบาดโรคโควิด-19
[13-08-2021]   มาตรการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันระบาดโรคโควิด-19 
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่่งของให้ศูนย์พักคอย
[13-08-2021]   ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบสิ่่งของให้ศูนย์พักคอย 
ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
[06-08-2021]   ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด  
การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ถูกควบคุมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
[05-08-2021]   การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ถูกควบคุมตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 
การฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและกำจัดโรคไข้เลือกออกในพื้นที่
[05-08-2021]   การฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและกำจัดโรคไข้เลือกออกในพื้นที่ 
การจัดให้มีอาสาสมัครปศุสัตว์ ออกให้บริการฉีกยารักษาโรคระบาดสัตว์ (ลัมปี สกิน)
[23-07-2021]   การจัดให้มีอาสาสมัครปศุสัตว์ ออกให้บริการฉีกยารักษาโรคระบาดสัตว์ (ลัมปี สกิน) 
 การป้องกันแพร่ระบาดโรคพาหะสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน
[02-07-2021]   การป้องกันแพร่ระบาดโรคพาหะสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิน 
การมอบเวชภัณฑ์ ประเภทยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนสัตว์ เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน
[02-07-2021]   การมอบเวชภัณฑ์ ประเภทยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนสัตว์ เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน 
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงเพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ความซือสัตย์สุจริต
[15-03-2021]   กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงเพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ความซือสัตย์สุจริต  
 หน้า 1 | 
 
 
 
อบต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร 044 513515 โทรสาร 044 546328
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.