องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้ดำเนินการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ ดังต่อไปนี้***********หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 4451 3515 **********หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อส่วนราชการโดยตรง **********สำนักปลัด อบต. 0 4451 3519 **********กองคลัง 0 4451 3520 **********กองช่าง 0 4451 3521 **********กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 4451 3522 **********งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4451 3523 **********ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3524 **********นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0 4451 3525  
 
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
บทบาท อำนาจหน้าที่ อบต.
ติดต่อ อบต.ตระแสง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
โครงสร้าง อบต.ตระแสง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ (ฝ่ายข้าราชการประจำ)
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 กิจการสภา อบต.
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตระแสง
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ข้อมูลโรค COVID -19 จังหวัดสุรินทร์
 ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือบริการประชาชน
 การจัดการองค์ความรู้
 ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ระบบจองคิวออนไลน์
 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ อบต.ตระแสง
 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ตระแสง
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
_______________________________________________________________________________________
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตร การทำน้ำพริกนรกปลาแห้ง ประจำปี 2563
[12-08-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตร การทำน้ำพริกนรกปลาแห้ง ประจำปี 2563 
 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[11-08-2022]   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เข้าร่วม
[30-06-2022]   วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง เข้าร่วม "กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทางและติดตั้งป้ายแจ้งเตือนห้ามทิ้งขยะ ณ ป่าสาธารณะโคกสมอง บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลตระแสง  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บนพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าหัวลิงสาธารณประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่่ 6 ตำบลตระแสง
[21-02-2022]   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บนพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าหัวลิงสาธารณประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่่ 6 ตำบลตระแสง 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ในวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565
[25-01-2022]   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ในวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนน ระดับ AA
[20-01-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนน ระดับ AA  
3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ร่วมบริจาคเงินและของใช้ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย
[03-12-2021]   3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ร่วมบริจาคเงินและของใช้ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย  
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
[13-10-2021]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564  
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการหลักสูตร
[09-10-2021]   โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการหลักสูตร "การทำเทียนหอมสมุนไพรตระไคร้หอมไล่ยุง ประจำปีงบประมาณ 2564"  
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564
[16-08-2021]   โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตรการทำน้ำพริกสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564  
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตร การทำน้ำพริกสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564
[16-08-2021]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลตระแสง หลักสูตร การทำน้ำพริกสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2564  
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงเพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ความซือสัตย์สุจริต
[15-03-2021]   กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงเพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม ความซือสัตย์สุจริต  
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
[13-10-2020]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้การทำขนมพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[12-10-2020]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้การทำขนมพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563
[09-09-2020]   9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2563
[03-09-2020]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กเยาวชนขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย” ประจำปีงบประมาณ 2563
[24-08-2020]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย” ประจำปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงจัดโครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงจัดโครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[06-08-2020]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงจัดโครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงจัดโครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยจากเศษขยะเปียก ประจำปี 2563
[06-08-2020]   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยจากเศษขยะเปียก ประจำปี 2563 
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
[25-04-2020]   ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[07-04-2020]   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
[05-04-2020]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง จัดรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ตระหนักถึงภัยจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
[04-04-2020]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง จัดรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ตระหนักถึงภัยจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้มอบ Face Shield ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[03-04-2020]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง ได้มอบ Face Shield ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตระแสง เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้จัดกิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
[16-03-2020]   องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงได้จัดกิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
[05-03-2020]   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
[30-01-2020]   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
โครงการกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[08-12-2019]   โครงการกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตระแสง
[26-11-2019]   โครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตระแสง 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562
[10-09-2019]   โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 
โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2562
[06-09-2019]   โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2562  
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลตระแสง ประจำปี 2562
[29-08-2019]   โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลตระแสง ประจำปี 2562 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562
[23-08-2019]   โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
[11-08-2019]   กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
[06-08-2019]   โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
[28-07-2019]   กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2562
[25-07-2019]   โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2562 
โครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
[10-07-2019]   โครงการพ่นหมอกควันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 
 กิจกรรมมอบถังขยะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตระแสง
[08-07-2019]   กิจกรรมมอบถังขยะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตระแสง  
โครงการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
[07-07-2019]   โครงการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 
   กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 3 มิถุนายน 2562
[03-06-2019]   กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 3 มิถุนายน 2562 
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562
[24-04-2019]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงอายุ อบต.ตระแสง ประจำปี 2562
[19-04-2019]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงอายุ อบต.ตระแสง ประจำปี 2562 
โครงการอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
[10-04-2019]   โครงการอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
[09-01-2019]   โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ  
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ 2562
[08-12-2018]   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตระแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 
 โครงการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4
[26-10-2018]   โครงการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4  
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
[25-10-2018]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 
ประเพณีขึินเขาสวาย ประจำปี พ.ศ.2561
[17-03-2018]   ประเพณีขึินเขาสวาย ประจำปี พ.ศ.2561 
วันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560
[15-03-2018]   วันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 
โครงการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[27-12-2017]   โครงการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลตระแสง หลักสูตร การทำดอกไม้จันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[15-12-2017]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตตำบลตระแสง หลักสูตร การทำดอกไม้จันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
โครงการกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561
[09-12-2017]   โครงการกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561 
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
[12-08-2017]   โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559
[15-07-2017]   โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559 
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560
[09-07-2017]   โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
[27-06-2017]   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 
โครงการฝึออบรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงอายุ อบต.ตระแสง ประจำปี 2560
[21-04-2017]   โครงการฝึออบรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงอายุ อบต.ตระแสง ประจำปี 2560 
ประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี พ.ศ.2559
[19-04-2017]   ประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี พ.ศ.2559 
ประเพณี รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
[15-04-2017]   ประเพณี รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
อบต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร 044 513515 โทรสาร 044 546328
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.